grafika
Serwis:
OGÓLNE WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI / GWARANCJI

OGÓLNE WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI / GWARANCJI ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 1 RĘKOJMIA.

1. Ponieważ towary nabywane przez Odbiorcę przeznaczone są do użytku, strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów.

2. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych. Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art. 558 § 1 KC.

§ 2 GWARANCJA PRODUCENTA.

1. Towary objęte gwarancją producenta zaznaczone serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta (fabrykę) wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej.

§ 3 GWARANCJA FIRMY NETCOM - OKRES OBOWIĄZYWANIA.

1. Gwarancja jakości udzielona przez NetCom wynosi 24 miesięce, jeżeli nie wymiotno inaczej karcie gwarancyjnej.

2. Gwarancja wieczysta (W). Gwarancja wieczysta kończy się (wygasa) po roku od momentu zaprzestania produkcji danego asortymentu przez producenta lub fabrykę.

§ 4 TRYB ZGŁASZANIA REKLAMACJI. WARUNKI SERWISOWE.

1. Warunkiem przyjęcia towaru do SERWISU jest to, że Nabywca dostarcza towar osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt i ryzyko Nabywcy.

2. Warunkami przyjęcia do SERWISU towaru dostarczonego w sposób określony są:

2.1. Kompletność urządzenia w oryginalnym opakowaniu tj: z takim wyposażeniem i w takiej konfiguracji w jakiej zostały zakupione przez nabywcę.

2.2.Dołączenie kopii faktury zakupu / paragonu oraz prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej ( tj. zawierającej datę wydania towaru, podpis i pieczęć NetCom). W przypadku, gdy towar nie ma karty gwarancyjnej musi posiadać nie naruszone naklejki gwarancyjne oraz szczegółowy opis uszkodzenia

2.3. oraz dodatkowo - w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) - załączenie do każdej paczki specyfikacji, która to zawiera na jednej kartce:

Nazwę towaru.
Nr seryjny towaru w przypadku, gdy oznaczony jest on, co do tożsamości.
Opis załączonego wyposażenia.
Ilość towarów zawartych w danej paczce.
Szczegółowego opisu uszkodzenia.

2.3. Usunięcie nalepek, taśm i oznakowań naniesionych na towar przez Nabywcę.

3. W przypadku osobistego dostarczenia towaru potwierdzeniem przyjęcia towaru do SERWISU jest wydanie firmowego REWERSU SERWISOWEGO.

4. Serwis zastrzega, że:

4.1. Nie wydaje duplikatu w/w REWERSU.

4.2. Nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty REWERSU bądź.

5. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do SERWISU jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci przez pracownika serwisu firmy NetCom.

5.1. Jednocześnie NetCom zastrzega sobie prawo wycofania towaru z serwisu, oraz odesłania go do Nabywcy na jego koszt, jeżeli: Nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w § 4 albo stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach.

5.2. Wycofanie towaru, o którym mowa w punkcie 5.1, lub wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych licząc od daty złożenia przez pracownika serwisu pieczęci i podpisu na liście przewozowym.

5.3. W tym samym terminie 5 dni roboczych Nabywca może zgłaszać zastrzeżenia, co do stanu odesłanego mu przez Serwis towaru np. (jakości, sprawności, wyposażenia itp.). Termin 5-cio dniowy liczy się od daty otrzymania towaru (złożenia podpisu odbioru na liście przewozowym przez Nabywcę).

5.4. Brak zgłoszenia zastrzeżeń wymienionych w punkcie 5.1 i 5.2 oznacza akceptację stanu przesyłki przez NetCom i utratę uprawnień z punktu 5.1.

5.5. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Nabywcę wymienionych w punkcie 5.3 oznacza akceptację stanu przesyłki przez Nabywcę odesłanego towaru przez serwis.

6. Terminy serwisowe:

6.1. SERWIS zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 21 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia towaru do SERWISU.

6.2. W przypadku przyjęcia warunkowego czas naprawy może zostać przedłużony do ok. 3 miesięcy

6.3 Data rozpoczęcia reklamacji do SERWISU. liczona jest od daty dostarczenia przez Nabywcę wymaganych dokumentów, wyposażenia itp. opisanych w §4. Terminy rozliczeń serwisowych, o których mowa w § 4 pkt. 6.1, 6.2 i  liczone są w przypadku (osobistego dostarczenia przez Nabywcę sprzętu do serwisu) od daty przyjęcia towaru do SERWISU i wystawienia rewersu do czasu naprawy przez SERWIS oraz w przypadku dostarczenia sprzętu (przesyłką - paczką za pośrednictwem przewoźnika) termin rozpoczęcia liczony jest od daty odebrania od przewoźnika przesyłki (paczki) przez pracownika SERWISU i zakończony jest do daty nadania i odebrania przesyłki (paczki) przez przewoźnika (firmę spedycyjną).

7. Tryb wydania towaru z serwisu:

7.1. Przedstawienie oryginału rewersu przez Nabywcę - w przypadku osobistego dostarczenia towaru do SERWISU.

7.2. Odesłanie przyjętego do serwisu towaru na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt firmy NetCom.

7.3. Nabywca każdorazowo powinien przed odebraniem przesyłki sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego, stan zabezpieczenia taśmą oraz sprawdzić ilość paczek, czy jest zgodna z ilością podaną w liście przewozowym.

8. Uprawniony z gwarancji ma prawo do wymiany towaru na nowy lub inny o podobnych bądź lepszych parametrach technicznych, wolny od wad tego samego bądź innego producenta lub zwrotu pieniędzy w następujących przypadkach:

8.1.SERWIS dokona trzech napraw głównych z tytułu gwarancji, a towar nadal nie spełnia funkcji użytkowych lub uniemożliwia korzystanie z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.2. SERWIS uzna, że dokonanie naprawy gwarancyjnej jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych w §4 pkt. 6.1, 6.2, z zastrzeżeniem, o którym mowa w §4 pkt. 6.3.

8.3 Nabywca, który otrzymał z serwisu informację o naprawie sprzętu i w okresie 3 dni nie zrealizuje REWERSU będzie obciążony opłatą magazynową w wysokości 10% wartości sprzętu za każdy dzień zwłoki.

§ 5 UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH.

1. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1.1. zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych firmy NetCom  lub producenta (fabrycznych),

1.2. samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,

1.3. uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych,

1.4. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady wymienione w pkt. 1.3. uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych,

1.5. uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji czy regulacji towaru.

1.6. uszkodzeń towarów powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,

1.7. gdy karta gwarancyjna firmy NetCom, faktura zakupu towaru lub paragon  są niemożliwe do odczytania,

§ 6 WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI.

1. Gwarancji nie podlegają:

1.1. nośniki danych, na których jest dostarczane oprogramowanie,

1.2. Firma NetCom nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Nabywcę, które znajdują się na dyskach i innych nośnikach dostarczanych do Serwisu firmy NetCom  .

1.3. towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność,

1.4. wady i uszkodzenia towarów powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

1.5. bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne.

§ 7 PRZEPISY KOŃCOWE.

1. Firma NetCom  nie wydaje duplikatu kart gwarancyjnych producentów (fabrycznych), kart gwarancyjnych zestawów oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich utraty.

2. Koszty naprawy nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Nabywcę.

3. Firma NetCom nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

4. Nabywca jest zobowiązany przy odbiorze towaru sprawdzić czy otrzymał kartę gwarancyjną firmy NetCom kartę gwarancyjną producenta (fabryczną) lub czy na towarze zostały umieszczone naklejki gwarancyjne NetCom.

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pozostałe informacje.
Wszelkie pytania prosimy kierować do naszych handlowców telefonicznie lub nadsyłać pocztą internetową: netcom@necom.pulawy.pl lub allegro@netcom.pulawy.pl (w przypadku sprzętu zakupionego przez serwis Allegro).

© 2007 by: NetCom